ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

กรมการพัฒนาชุมชน

มุ่งสู่องค์กรมาตรฐาน งานวิชาการเป็นเลิศ เสริมสร้างชุมชนสันติสุข