โครงสร้างบุคลากร

นายอำนวย ศรีระแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

นางสาวมณฑิรา จุทอง

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางณัฐธิตา ปัญญะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรนาฎ นุ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเฉลิมพร ทองคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายทวีศักดิ์ ช่อมณี

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายอภิเชษฎ เกิดมี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและอาคารสถานที่

นายสรรณชัย ตั้งพานทอง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นายศราวุธ จิรฉัตรเจริญ

นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

นางมาเรียม จอหวัง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย

นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอุทัยพันธ์ สิงห์แก้ว

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวสุภานี เซ่งทอง

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นายกิตติ ปานแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวสิริพร สีลาภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริกุล ค้ำชู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวมนกันต์ โล้วเจริญงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)