ศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน

รับเรื่องความต้องการ และข้อเสนอแนะ บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำปรึกษา เป็นศูนย์รับรองการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ทางช่องทางดังนี้
1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1416047
2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-1438905-7
3. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)
4. ทางระบบ Online : ดำรงธรรม พช. Online –> คลิกที่นี่
5. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการรับข้อร้องเรียน

(Visited 1 times, 1 visits today)