[640720] ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ

20 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นายกิตติ ปานแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลพร้อมทีมงาน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรอบที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นละชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)