[640723] ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

23 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมทีมงาน ศพช.ยะลา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) จำนวน 39 จังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)