[640826] โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19

26 สิงหาคม 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา มอบหมายให้นายกิตติ ปานแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและน.ส.มนกันต์ โล้วเจริญงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการดำเนินการโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี และเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน บูรณาการร่วมกับจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ในการบรรยายหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ “108 อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย” ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

ทั้งนี้ “หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เน้นในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)