[640827] ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564

27 ส.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings เพื่อรับทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. การติดตามประเมินผลการทำงาน ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนและการทำงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนงาน โดยเน้นการทำงานแบบ Change for Good
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 เน้นการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน และเร่งรัดผลการเบิกจ่ายฯ
4. การทบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อออกแบบและวางแผนงาน ในปีงบประมาณ 2565
ในการนี้มี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)