[640906] ร่วมการนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ น้ำพริกมัจฉาหลงไพร

6 ก.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา และ นายกิตติ ปานแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลพร้อมทีมงาน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ “น้ำพริกมัจฉาหลงไพร” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 3 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New normal ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้แปรรูปพืชผักสมุนไพรที่ปลูก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงต้าน COVID-19 และสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน และร่วมรับฟังการนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพฯ ในการนี้มี ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)