[640927] ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

27 ก.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา โดยพัฒนาเป็นแหล่งบ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 315 คน ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงานจังหวัด, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาทุกแห่ง, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสา ในการนี้มี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)