[640928] ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564

28 ก.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมนายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย ผช.ผอ.ศพช.ยะลา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings เพื่อรับทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 30
2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564
3. การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564
7. ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
9. รายงานผลการดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประดับจังหวัด ประจำ พ.ศ. 2564
10. การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
15. การประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
16. การมอบโล่เกียรติยศผู้ชนะเลิศการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้มี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)