[641006] ประชุมสถาบันการพัฒนาชุมชน

6 ต.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา ร่วมการประชุมสถาบันการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. งบลงทุน รายการค่าก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. โครงการศึกษาวิจัยงานพัฒนาชุมชน
4. โครงการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
5. โครงการจัดทำวารสารกรมการพัฒนาชุมชนและวารสารวิชาการ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความเป็นเลิศ
7. โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab: Gov Lab) (ผ่านระบบออนไลน์และเชิงปฏิบัติการในพื้นที่)
8. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)