[641007] ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี

7 ต.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นางสาวมณฑิรา จุทอง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ศึกษาและพฒนาชุมชนยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.แนวทางการบันทึกรายการปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.แบบฟอร์มการแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
4.การบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (โคก หนอง นา โมเดล)
5.การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ในการนี้มี นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมฯ และมี นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง เป็นวิทยากร

(Visited 1 times, 1 visits today)