[641008] ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

8 ต.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา โดยมี ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. ฐานข้อมูล
2. ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้
3. ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4. สนองงานสถาบันหลักของชาติ
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ ในการนี้มี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)