[641029] ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10-2564

29 ต.ค. 2564 : นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อม นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญพร้อมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและรับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช.
3. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.)
4. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ2
5. การอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
6. สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค.)
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565
9. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในการนี้มี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)