[641117] ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

17 พ.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างเเละพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา มีกลุ่มเป้าหมายการอบรมจำนวน 2 รุ่น รวม 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา, จังหวัดสตูล, จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นเเก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)