[641123] ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย

23 พ.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน การติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ตามแนวคิดในการขับเคลื่อนงานว่า “Chang for good” มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และการบูรณาการร่วมมือการทำงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมตรวจเยี่ยมฯ

ในการนี้มี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)