[641130] ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11-2564

30 พ.ย. 2564 : นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อม นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11-2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญพร้อมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน
2. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (สตร.)
3. การจัดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด 19 (สภว.)
4. รายงานสรุปผลข้อมูล จากการจัดเก็บ จปฐ. และ กชช.2ค ปี พ.ศ.2564 (ศสท.)
5. แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2565 ตามมติที่ประชุมคณะอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (ศสท.)
6. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สตร.)
7. ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2565 (สสช.)
8. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สสช.)
9. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) (สสช.)
10. “สทอ. สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล” (สทอ.)
11. การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล (สพช.)
12. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปี พ.ศ. 2564 (ศสท.)
13. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กค.)
14. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
15. การเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกส.)
ในการนี้มี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)