[650808] โครงการอำเภอนำร่องกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ วันที่ 3

8 ส.ค. 2565 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมกับ กรมการปกครอง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันที่ 3 แบบ Onsite ปฏิบัติการจริงเชื่อมโยงผ่านระบบ Zoom Could Meeting โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ” โดย ทีมวิทยากร ศพช.ยะลา และ ศพช.นครศรีธรรมราช
2. บรรยาย “ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ดำเนินการโดยวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา ร่วมกับทีมวิทยากร ศพช.ยะลา และ ศพช.นครศรีธรรมราช
4. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน” โดย ทีมวิทยากร ศพช.ยะลา และ ศพช.นครศรีธรรมราช
5. นำเสนอ ผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)