[650912] ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส

12 ก.ย. 2565 : นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 มอบหมายให้ นายศุภกิตต์ รอบรู้ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ และ บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ซึ่งจะจัดในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมและภารกิจสำคัญกรม และนอกจากนี้ยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของบุคลากรกรมในระดับพื้นที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยจะมีการถ่ายทอดนโยบายกรมสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)