[650920] ประชุมคณะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

20 ก.ย. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา, นางสาวมณฑิรา จุทอง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ และ นางณัฐธิตา ปัญญะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมการประชุมคณะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงมหาดไทย ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
4. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ศึกษาฯ
5. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564
6. ติดตามผลการใช้จ่ายงบกลาง การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้มี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)