[650930] ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9-2565

30 ก.ย. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นางสาวมณฑิรา จุทอง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ และบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9-2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ภารกิจ ดังนี้
1.1 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
1.3 การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
1.5 การติดตามเงินทุนระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
1.6 การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.7 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
1.8 การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
1.9 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. การจัดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CD Day 2022)
4. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา“
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในประเด็นข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในการนี้มี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ และมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้บริหาร, ผู้ตรวจราชการ และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)