น้ำ คือ ชีวิต

โคก หนอง นา @ศพช.ยะลา
การออกแบบพื้นที่ทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฏีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
มุ่งเน้นทำการเกษตรอินทรีย์ และการสร้างวิถีชีวิตที่มีความยั่งยืน
นำไปสู่ความพอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นการเริ่มต้นที่การทำเพื่อ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)