ประวัติความเป็นมา

ประวัติโดยสังเขป

๑ ต.ค. ๒๕๐๕       ยกฐานะส่วน "พัฒนาการท้องถิ่น" ขึ้นเป็น “กรมการพัฒนาชุมชน”
๒๔ พ.ค. ๒๕๐๖   “ศูนย์วิชาการพัฒนาชุมชนเขต ๙” (ศวพ. เขต ๙)
๑ เม.ย. ๒๕๒๐     “สำนักงานพัฒนาชุมชนเขต ๙” (สพช. เขต ๙)
๑๓ มี.ค. ๒๕๓๕   “ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๙” (ศพช. เขต ๙)
๘ เม.ย. ๒๕๕๒    “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา” (ศพช. ยะลา)
๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕   “สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน” (สม.)
๗ ก.ค. ๒๕๕๖     “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา” (ศพช. ยะลา)

เกียรติประวัติศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากล้นเกล้าล้นกระหม่อม  พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์  เสด็จมาประทับแรมเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ปีพุทธศักราช 2510

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสร็จมาประทับแรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2510 เนื่องในวโรกาสเสด็จมาเยี่ยมพสนิกรในจังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์

ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2511

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสร็จมาประทับแรมเมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2511 เนื่องในวโรกาสเสด็จมารับช้างเผือกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา น้อมเกล้าฯถวาย และทรงปลูกต้นปาล์มน้ำมัน

ครั้งที่ 3 ปีพุทธศักราช 2515

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า สิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จมาประทับแรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2515 เนื่องในวโรกาสเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร และเสด็จทรงรับที่ดินที่พสกนิกรจังหวัดนราธิวาส น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ครั้งที่ 4 ปีพุทธศักราช 2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดใต้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

(Visited 1 times, 1 visits today)