โครงสร้างบุคลากร

นายปัญญา น่วมประวัติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

กลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวมณฑิรา จุทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางณัฐธิตา ปัญญะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรนาฎ นุ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเฉลิมพร ทองคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานสารสนเทศและอาคารสถานที่

นายอภิเชษฎ เกิดมี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสรรณชัย ตั้งพานทอง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

( -ว่าง- )

นายช่างโยธา

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายกิตติ ปานแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสิริพร สีลาภรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริกุล ค้ำชู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวมนกันต์ โล้วเจริญงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย

นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวีรกิตติ์ เพชรโชติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอุทัยพันธ์ สิงห์แก้ว

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวสุภานี เซ่งทอง

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวณัฏฐธิดา มีเถื่อน

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

ลูกจ้างเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ

นางสาวพัฒมา ลูหะมะ

พนักงานทั่วไป

นายปรัชญา รัตนคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายไซมี เจ๊ะโซะ

พนักงานขับรถยนต์

นายวัชระ แก้ววงกรด

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุดใจ สิงห์สุข

พนักงานทำความสะอาด

นางทรัพย์ สาลีพรรณ์

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวนภาพร นาคเชียร

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอารีนา บือราเฮง

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอัสมัส ยามา

พนักงานทำความสะอาด

นายวิทยา ทองเนื้อขาว

คนงาน

นายอรุณ เจ๊ะมา

คนงาน

นายเกษม จันทรัตน์

คนสวน

นายอาหามัด ดอฆอ

คนสวน

นายอดุลย์ เปาะโซะ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอาซัน มูซอ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณรงค์ ศรีนวล

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุวิชย์ พันธ์มณี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลูกจ้าง โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

นายพิทักษ์ ผสารพันธ์

นายสุรศักดิ์ แซ่เง่า

นายสุขสันต์ ทองปล่องโต

นางสาวพารีหดะ เจ๊ะหลง

นางสาวมาดีนา เบ็ญกัวลาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)