บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บทบาทหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

รับผิดชอบในเขตพื้นที่การให้บริการ 7 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านการสมานฉันท์ชุมชน เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการสมานฉันท์ชุมชนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสมานฉันท์ในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและในรูปแบบวิธีการอื่น ๆ

5. ให้บริการทางวิชาการ องค์ความรู้และสารสนเทศด้านการสมานฉันท์ชุมชน และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับผู้เกี่ยวข้อง องค์กร หน่วยงาน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ

6. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานด้านการสมานฉันท์ชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

พันธกิจ

1. การบริหารงานวิชาการและการฝึกอบรมแก่สังคม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความสมานฉันท์ชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม และสมานฉันท์พัฒนาเป็นองค์กรมาตรฐาน
4. สร้างความรู้  ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างสร้างบุคลากรและองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น
2. การพัฒนางานวิจัยและการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน
3. การพัฒนาการบริการวิชาการ
4. เสริมสร้างชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. องค์กรได้รับมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. บุคลากรมีคุณภาพสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ชุมชน
4. ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)