ประกาศฯ เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งคนงาน คนสวน จำนวน 1 ราย

05 กรกฎาคม 2565 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด