ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้กับระดับพฤติกรรม ในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

15 กันยายน 2565 /

22:37 น. /

ดาวน์โหลด