[640218] โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 7 วันที่ 1

18 ก.พ. 2564 : นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดยะลา รวมจำนวน 100 คน พร้อมพบปะพูดคุยและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
โดยในวันแรก มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์ : แบ่งกลุ่มมอบภารกิจ”
2. วิชา “เรียนรู้ตำราบนผืนดิน : กิจกรรมเดินชมพื้นที่”
3. วิชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
4. วิชา “การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน”

(Visited 1 times, 1 visits today)