[640323] ผต พบปะผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

23 มี.ค. 2564 : นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 เดินทางมาพบปะ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 โดยประธานได้กล่าวว่า “เราจะมาสร้างและพัฒนาแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำว่า “แกน” มีความหมายที่ชัดเจนลึกซึ้ง หากเปรียบเทียบกับต้นไม้ แกนมีหน้าที่สำคัญที่ทำให้ลำต้นยืนได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้นั้น นอกจากท่านจะทำหน้าที่เป็นแกนแล้ว ท่านยังต้องทำหน้าที่ในการ “นำ” คือนำพาผู้อื่นได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นแล้วภาระกิจสำคัญที่ท่านต้องทำหลังจากการฝึกอบรมฯ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาแล้วนั้น นั้นคือการขับเคลื่อนให้ทุก ๆ ครัวเรือนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นป้ายว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น และปีนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าทุก ๆ ปี สอดคล้องตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ที่จะขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยการใช้หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจรับเอาความรู้จากวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่เเละชุมชนของท่าน ให้สามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้” โดยมี นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)