[640324] ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

24 มี.ค. 2564 : นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้สามารถวางแผนขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ สู่ปฎิบัติการ​ 90​ วัน​ ปลูกผักสวนครัว​ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร​ ระยะที่​ 2
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ ตามหลักทฤษฎีใหม่​ ประยุกต์สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.”
5. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
6. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี​ พ.ศ. 2564
โดยช่วงท้ายการประชุมฯ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวสรุปภาพรวมกิจกรรมการประชุมฯ โดยมีข้อซักถามเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกต ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์​ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา​ ในการนี้มีนายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)