[640623] ประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

23 มิ.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจที่ลงสู่จังหวัดยะลา ร่วมรายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ในการนี้มี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)