[650426] ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4-2565

26 เม.ย. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย ผช.ผอ.ศพช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4-2565 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของจังหวัดยะลา โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
2. การจัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลาปี 2565
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
4. สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
5. ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2565
6. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
7. การจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Trail และกิจกรรมคู่ขนาน
8. รายงานการใช้เงินงบประมาณปี 2565
9. แผนบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2565
10. สรุปผลงานประจำเดือนเมษายน 2565
ในการนี้มี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมฯ และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)