[650621] ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ

21 มิ.ย. 2565 : นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7, นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา, นายศุภกิตต์ รอบรู้ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ และ บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และกิจกรรมตามโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. ซึ่งจะจัดในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)