[650722] โครงการอำเภอนำร่องการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” วันที่ 5

22 ก.ค. 2565 : นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานปิดการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอำเภอนำร่องการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” รุ่นที่ 1 ภาคใต้ แบบ Onsite ปฏิบัติการจริงเชื่อมโยงผ่านระบบ Zoom Could Meeting ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร และมอบนโยบายแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โดยมี นายสุระวุธ จันทร์งาม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ กรมการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
และในวันนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. บรรยาย “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ” โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร / กตัญญูต่อสถานที่”
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรมความสำเร็จในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”” โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “นำเสนอแนวความคิดเบื้องต้น แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรมความสำเร็จในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข””” โดย นายกฤษณะ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. พิธีปิดการอบรม / มอบนโยบาย / มอบใบประกาศนียบัตร

(Visited 1 times, 1 visits today)