[650913] อพช เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส

13 ก.ย. 2565 : นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมและภารกิจสำคัญกรม และนอกจากนี้ยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของบุคลากรกรมในระดับพื้นที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้มอบนโยบาย และมีประเด็นเน้นย้ำ จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้

1. การถอดบทเรียนกิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้า”
เหลียวหลัง ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา “งาน งบ ระบบ คน”
งาน : งานที่ไม่สำเร็จ/ยังมีปัญหาอยู่ ให้นำมาเป็นบทเรียน งานที่สำเร็จ นำมาเป็นต้นแบบ/องค์ความรู้
งบ : งบประมาณที่มีปัญหา/ติดค้างอยู่
ระบบ : ระบบที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ระบบฐานข้อมูล/ระบบที่ยังติดขัด
คน : คนยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่ หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน
การขับเคลื่องานตามประกาศทิศทางการพัฒนาชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 กำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานระยะ 5 ปีไว้ 4 ประการ
1) การเตรียมความพร้อมการสร้างความเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างคุณค่าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และเดินหน้าพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) การบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ให้เกิดระบบห่วงโซ่คุณค่าในระดับพื้นที่ จังหวัด ภาค และประเทศที่เข้มเข็ง เน้นการเชื่อมโยงเครือข่าย
4) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความทันสมัย บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2. ในปี 2566 ผมได้ขายไอเดียไว้ว่า
“อยากจะเอาพื้นที่ “ตำบลเข้มแข็ง” โดยเอากิจกรรม เช่น OTOP มารวมไว้ที่ตำบลเข้มแข็ง แล้วนำมาขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และประสบความสำเร็จในพื้นที่ตำบลเข้มแข็ง 1-2 ตำบลในอำเภอ
ศจพ./TPMAP ยังต้องเดินต่อ

3. การขับเคลื่อนงานเศรฐกิจฐานราก งานผ้า งานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เรื่องของคน เรายังขาดอัตรากำลังคนไปเยอะมากในระดับพื้นที่ ข้อจำกัด เรื่องพื้นที่ในการบรรจุที่ไม่ตรงตามภูมิลำเนา ทำให้เกิดการโยกย้าย และโอนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เกิดการลาออก และ โอนไปยังหน่วยงานอื่น

4. การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ใช้การสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี

5. งานทุน ที่ยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะ โครงการ กข.คจ. ที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการติดตามหนี้กองทุนฯ พร้อมทั้งรายงานการติดตามเพื่อรายงาน สตง. ทุก 6 เดือน

ในการนี้มี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7, นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี, นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา, นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา, พัฒนาการอำ
เภอ และ ผอ.กลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อม ดร.ศศิธร จันทมฤก ภริยา ได้เข้าชมนิทรรศการนำเสนอผลงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดแสดง และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ไว้บริเวณอาคารหอพักรวงผึ้งด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)