[650914] ประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส

14 ก.ย. 2565 : สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา) จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการของหน่วยรับตรวจผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมและภารกิจสำคัญกรม และนอกจากนี้ยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของบุคลากรกรมในระดับพื้นที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมี นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สะท้อนการกิจการตรวจราชการของพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมา” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
โดยในวันที่ 2 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ทบทวนบทเรียน การนำเสนอผลการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมปี 2566 ของแต่ละจังหวัด โดยทีมวิทยากร ศพช.ยะลา
2. เวทีนำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนรายจังหวัด
3. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สะท้อนการกิจการตรวจราชการของพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมา” โดย นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเชิงพื้นที่
5. สรุป และประเมินผล โดย นายศุภกิตต์ รอบรู้ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ และทีมงานวิทยากร ศพช.ยะลา
6. กิจกรรมจิตอาสาสาธาระประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยร่วมปลูกถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 บริเวณโคก หนอง นา ศพช.ยะลา
ในการนี้มี นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี, นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา, นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา, พัฒนาการอำเภอ และ ผอ.กลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)