ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายปัญญา น่วมประวัติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

กรมการพัฒนาชุมชน

มุ่งสู่องค์กรมาตรฐาน งานวิชาการเป็นเลิศ เสริมสร้างชุมชนสันติสุข