ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายปัญญา น่วมประวัติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

กรมการพัฒนาชุมชน

มุ่งสู่องค์กรมาตรฐาน งานวิชาการเป็นเลิศ เสริมสร้างชุมชนสันติสุข

งานวิจัย

ประกาศรับสมัครงาน

หนังสือสั่งการ / ประกาศ / คำสั่ง

องค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน